PrevádzkareňNOVATECH, s.r.o.
Potočná 2835/1A
022 01 Čadca


: 041/4333400
: obchod@novatech.sk

SídloNOVATECH, s.r.o.
Potočná 2835/1A
022 01 Čadca

: 36385719
: 2020134853
: SK2020134853
OR OS Žilina, odd Sro, vložka č. 11612/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39